joomla templates top joomla templates template joomla

Zlecimy pozarządówkom

kujawsko-pomorskie.pl włącz . Opublikowano w Kujawsko-pomorskie aktualności

Do 16 stycznia trwa nabór ofert w większości ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Tegoroczna pula środków na ten cel wyniesie ponad 7,5 miliona złotych. To o 2,5 miliona złotych więcej niż w 2014 roku.

To pieniądze na realizację przedsięwzięć między innymi w zakresie kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. W porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyły się środki na dotacje w konkursach na dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych oraz na działania w zakresie profilaktyki uzależnień.

- W Kujawsko-Pomorskiem działa wiele pozarządówek, które świetnie poradzą sobie z realizacją zlecanych przez samorząd województwa zadań. Zachęcam od aplikowania o to wsparcie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Zarząd województwa ogłosił dotychczas nabór ofert w konkursach: otwarty konkurs ofert nr 1/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań zleconych Samorządu Województwa finansowanych ze środków budżetu państwa w latach 2015-2019

w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą:

Wspieranie działań w zakresie opieki adopcyjno-wychowawczej otwarty konkurs ofert nr 2/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu otwarty konkurs ofert nr 3/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku

w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą:

Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim otwarty konkurs ofert nr 4/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą:Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim otwarty konkurs ofert nr 5/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku

w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą:

Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień otwarty konkurs ofert nr 6/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym otwarty konkurs ofert nr 7/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku

w zakresie pomocy społecznej pod nazwą:

Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe otwarty konkurs ofert nr 8/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów otwarty konkurs ofert nr 9/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku

w zakresie pomocy społecznej pod nazwą:

Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi otwarty konkurs ofert nr 10/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: Ochrona i promocja zdrowia otwarty konkurs ofert nr 11/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku

w zakresie turystyki i krajoznawstwa pod nazwą: Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa otwarty konkurs ofert nr 12/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: Badanie kondycji trzeciego sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim otwarty konkurs ofert nr 13/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3,

w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie pod nazwą: Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych otwarty konkurs ofert nr 14/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą:

Forum organizacji pozarządowych województwa kujawsko-pomorskiego otwarty konkurs ofert nr 15/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2015 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego otwarty konkurs ofert nr 16/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą:

Ochrona zdrowia psychicznego otwarty konkurs ofert nr 17/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod nazwą: Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność otwarty konkurs ofert nr 18/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym pod nazwą: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Nabór w większości konkursów zakończy się 16 stycznia.

W budżecie województwa na 2015 rok na realizację zadań w trybie pożytku publicznego zarząd województwa zaplanował pulę środków w wysokości 7 milionów złotych oraz środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości ponad 0,5 miliona złotych. Wkrótce ogłoszone zostaną kolejne otwarte konkursy ofert m.in. z zakresu sportu, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wspierania rodziny.

Organizacje pozarządowe będą mogły się też ubiegać o dotacje w uproszczonym trybie pozakonkursowym. Szczegółowych informacji udziela Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Gabinecie Marszałka (56 62-18-371 lub 56 62-18-403) oraz pracownicy poszczególnych departamentów, do których kontakty można znaleźć w harmonogramie konkursów tutaj