joomla templates top joomla templates template joomla

Pieniądze na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne trafią do Torunia i Bydgoszczy. Sprawdź środki unijne w 2015 roku

R.Ż/eGrudziadz.pl; Fundusze Europejskie Program Regionalny włącz . Opublikowano w Kujawsko-pomorskie aktualności

Pieniędze na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, potocznie zwanych ZIT trafia do Torunia i Bydgoszczy. Struktura przyznawania pieniędzy uległa zmianie i będzie można nadal pozyskiwać pieniądze ale w ramach organizowanych konkursów.
 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 do regionu kujawsko-pomorskiego trafi 1,9 miliarda euro z Unii Europejskiej,  a razem z wkładem krajowym województwo będzie dysponować w ramach RPO kwotą 2,23 miliarda euro, czyli około – zależnie od kursu - 9,5 miliarda złotych. 
 
 
W marcu przyjęty został zaktualizowany harmonogram konkursów na 2015 rok. Ogłoszenie pierwszych konkursów planowane jest w III kwartale roku.
 
Pieniędzy  konkursowych na drogi i kolej w 2015 roku nie będzie, ale będą projekty pozakonkursowym
 
Nie przewidziano w 2015 roku  naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach spójności wewnętrznej i dostępności zewnętrznej regionu. Na tego typu inwestycje wnioski nie są przyjmowane. Środki jednak powędrują w trybie pozakonkursowym i przeznaczonych jest na to około 185 mln euro.
 
Środki mogą być przeznaczone na rozwój systemu infrastruktury transportowej, w tym drogowej, łączącej ważne szlaki komunikacyjne z drogami wojewódzkimi i lokalnymi. Wydatkowanie środków poddane będzie konsultacji społecznej, aby zapewnić jak największą spójność komunikacyjną – przygotowywany jest Kujawsko-Pomorski Plan Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej. 
 
Możliwe wydaje się również pozyskanie środków w tych obszarach pośrednio skierowanych do infrastruktury np. w ramach priorytetu „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie”, gdzie przewiduje się wsparcie niskoemisyjnych projektów, w tym np.: sieci tramwajowych – jak można przypuszczać – lub pojazdów niskoemisyjnych, a więc wymianę taboru na pojazdy hybrydowe czy spełniające bardziej rygorystyczne normy środowiskowe. 
 
Na ścieżki rowerowe 134 mln euro w ramach mobilności miejskiej
 
Na zrównoważoną mobilność miejską łącznie przeznaczonych będzie  około 134 mln euro i są to pieniądze głównie na transport zbiorowy i dofinansowanie działań przyczyniających się do dalszego rozwoju systemu transportu miejskiego. Pieniądze można wydatkować na zakup niskoemisyjnych środków transportu, rozwój inteligentnych systemów transportowych, realizację buspasów, czy też rozwój systemu transportu rowerowego. 
 
Wsparcie kobiet powracających po urodzeniu dziecka, więcej miejsc w żłobkach
 
145 mln euro na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia, a także wsparcie kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Nacisk wydatkowania środków na poprawę warunków umożliwiających godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz zwiększenie liczby miejsc świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych lub w formie dziennego opiekuna czy niani. 
 
Edukacja przedszkolna i szkolnictwo zawodowe może pozyskać 178 mln
 
Podwyższenie jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie odpowiedniej ilości miejsc w przedszkolach, a także zapewnienie kompetentnej i wykwalifikowanej kadry to kolejny priorytet wydatkowanych środków.
 
Również rozwój  szkolnictwa zawodowego i większa jego integracja z otoczeniem społeczno- gospodarczym jak to ma miejsce chociażby w Niemczech powinny pozwolić łatwiej uzyskać kwalifikacje potrzebne na regionalnym rynku pracy. 
 
Wsparcie obszarów ubóstwa - około 125 mln euro
 
W ramach solidarności społecznej środki skierowane będą na działania zmierzające do zwiększenia możliwości zatrudnienia tych osób oraz aktywizacji społecznej i zawodowej. 
Również wsparcie usług zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych, a także społecznych, takich jak usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, wsparcie dla rodzin zastępczych, wsparcie dla osób bezdomnych. 
 
Warto inwestować w odnawialne źródła energii, kulturę, zdrowie, cyfryzację
 
W ramach priorytetów skierowanych na odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną będzie około 163 mln euro. Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych takich jak słońce, woda, ziemia czy biomasy to jeden z głównych priorytetów ustalonych przez Komisję Europejską na najbliższe lata. 
 
Na kulturę planowanych jest 30 milionów euro, w tym na ochronę dziedzictwa kulturowego, w tym konserwację zabytków i materiałów archiwalnych.
 
Zdrowie to kolejne 112 milionów na projekty związane z rozbudową szpitali o nowe oddziały i modernizacji istniejących. Nowością będzie wsparcie programów profilaktyki zdrowotnej. 
 
Cyfrowy region i 50 milionów euro na projekty związane z rozwojem elektronicznych usług publicznych, a więc szeroko pojętą cyfryzację –informatyzację podmiotów ze sfery administracji, zdrowia, kultury, a także digitalizację zasobów oraz tworzenie referencyjnych rejestrów publicznych, w tym geograficznych systemów informacji przestrzennej.
 
RPO to 1/5 środków na przedsiębiorczość i innowacje czyli około 430 mln euro
 
Celem RPO jest wzmocnienie  innowacyjności województwa jako całości i podniesienie jego konkurencyjności poprzez wzmocnienie przedsiębiorstw. 
 
Środki te skierowane do świata nauki i biznesu mają wesprzeć projekty inwestycyjne przedsiębiorstw, a ich celem jest pomoc w dostosowaniu działalności do wymagań rynku zagranicznego i pomoc w kojarzeniu partnerów biznesowych. 
 
500 mln euro na politykę terytorialną w ramach pakietu terytorialnego 
 
Polityka terytorialna w województwie kujawsko-pomorskim będzie skierowana na 5 największych miastach regionu. Ożywienie społeczne i gospodarcze obszarów, poprzez współpracę różnych partnerów ze środowiskiem samorządowym, społecznym i gospodarczym to jeden z głównych celów priorytetów w tym obszarze.